powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność  w zakresie pomocy społecznej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej

do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych:

- Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Zawadzkiem

- Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) oraz Uchwałą XXII/215/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019”
w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe
 lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
 i wolontariacie, biorące udział w konkursie.

Zgłoszenia przyjmowane są

do dnia 28 października 2016 roku

w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich

ul. Jordanowska 2, pokój 302

tel. 77 440 17 59

mail: magdalena.liszka@powiatstrzelecki.pl

Termin posiedzenia komisji zostanie uzgodniony w terminie późniejszym.

Na skróty